Responsive image

יישוב כוכב השחר (חבל בנימין)

   02-9941711
ד.נ. מזרח בנימין 9064100

במסגרת "מבצע מכפיל" שעליו הכריז גוש אמונים בסתיו תשל"ט, כשבכל יש"ע היו 20 יישובים, התגייסה עפרה להקמת היישוב החדש. משפחות חדשות שהגיעו לעפרה הופנו לגרעין החדש, ובמשך כשנה התגבש גרעין לכוכב השחר.

כוכב השחר היתה אז היאחזות נחל מוקפת אדמות טובות לחקלאות, מה שהפך לענף משמעותי ביישוב. באותה שנה קיבלה ההיאחזות את פרס "ההיאחזות המטופחת ביותר" של צה"ל. במקום היו מספר מבנים צבאיים וחדרי מגורים בודדים, סביב לדשא מטופח.
בטקס צבאי חגיגי אוזרח היישוב באלול תש"מ.
כשנה לאחר מכן הגיעו למקום אשקוביות, והחלו להיווצר תכניות בניה ראשוניות.

היישוב ממוקם סמוך לקובת-א-נג'מה, תל שעליו שרידי התיישבות יהודית מתקופת בית ראשון. למרגלות ההר קיימים שרידי חקלאות קדומה – טרסות, בורות מים ומערות קבורה, וקיימת תכנית לפתח אזור תיירות חווייתית בראש ההר ולמרגלותיו, שתעסוק בשלושה נושאים עיקריים: פרחי הבושם והתבלין של ארץ ישראל, מגורים בספר המדבר, ושמירת איכות הסביבה.

צור קשר עם יישוב כוכב השחר (חבל בנימין)